Freelancer: Minxtress
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Minxtress - Version 2

Here is an improved version of my logo. I worked around the main image theme a bit, and this seemed like a good solution. I added a trademark symbol to the second image.

Bài tham dự cuộc thi #52 cho Design a Logo for NeighborFit
Bài tham dự #52

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.