Freelancer: NickBVFX87
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Nico's Inventory Logo

I have gone for a striking color logo with special use of the "Amazon Arrows" in the text. I have enclosed a large version and a web friendly version

Bài tham dự cuộc thi #16 cho Design a Logo for Nico's Inventory
Bài tham dự #16

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.