Freelancer: csiszerarpad
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

hills theatre

a 2 color, horizontal simple vector logo, easy to use on any surface (print, textile, etc.)

Bài tham dự cuộc thi #5 cho Design a Logo for Our Amateur Musical Theatre Company
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.