Freelancer: bokininja80
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

hills musical logo

hi please comment this logo if you have something to change or some idea ti fix it :D best regards, bojan

Bài tham dự cuộc thi #72 cho Design a Logo for Our Amateur Musical Theatre Company
Bài tham dự #72

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.