Freelancer: HallidayBooks
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Award Tech - Shield - 002

Using the word 'Award' as the influence for a shield. The shield also represents reliability and responsibility.

Bài tham dự cuộc thi #44 cho Design a Logo for PC Repair shop
Bài tham dự #44

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.