stanbaker Avatar

Các bài tham dự của stanbaker

Cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com

 1. Á quân
  số bài thi 169
  Bài tham dự #169 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 168
  Bài tham dự #168 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 173
  Bài tham dự #173 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 172
  Bài tham dự #172 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 171
  Bài tham dự #171 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 118
  Bài tham dự #118 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 170
  Bài tham dự #170 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Đã rút
 13. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Đã rút