Freelancer: mahersinjary22
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

podDVR Final Touches

Here's combination of two the fonts, the difference is on pod weight. I have also made a simple App icon. Hopefully you'll like it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    98
                   cho                     Design a Logo for PODDVR.com
Bài tham dự #98

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.