Freelancer: utrejak
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Concept 1

Here is my first concept.. 100% editable colors, fonts, background. Feedback would be appreciated...


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     Design a Logo for Perpetual Motion Australia
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.