himel302 Avatar

Các bài tham dự của himel302

Cho cuộc thi Design a Logo for Pinkmirror.com

 1. Á quân
  số bài thi 160
  Graphic Design Bài thi #160 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 77
  Graphic Design Bài thi #77 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 76
  Graphic Design Bài thi #76 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 159
  Graphic Design Bài thi #159 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 139
  Graphic Design Bài thi #139 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 138
  Graphic Design Bài thi #138 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 137
  Graphic Design Bài thi #137 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 136
  Graphic Design Bài thi #136 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 122
  Graphic Design Bài thi #122 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 83
  Graphic Design Bài thi #83 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 81
  Graphic Design Bài thi #81 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 80
  Graphic Design Bài thi #80 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 79
  Graphic Design Bài thi #79 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 78
  Graphic Design Bài thi #78 cho Design a Logo for Pinkmirror.com
  Bị từ chối
  0 Thích