Freelancer: toi007
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

the p with girl shoe the s with man shoe

this its my first aproax

Bài tham dự cuộc thi #5 cho Design a Logo for "Premium Shoe"
Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.