Freelancer: AndrewGraphics
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo #2

I designed that, i transformed the P in a shoe with a leg and the S represent 2 heels! I hope you like it, if you want to change something ask me!

Bài tham dự cuộc thi #31 cho Design a Logo for "Premium Shoe"
Bài tham dự #31

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.