Freelancer: Balazoobaz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Presidential Pet Museum Logo

Derived my inspiration from the various seals of the Presidents thru the years


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    15
                   cho                     Design a Logo for Presidential Pet Museum
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.