Freelancer: ivmolina
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Proposal 1

Hi, i have seen the brief, and the material. I got inspired about the retro illustration and the bathing suits... best regards. Iv


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    24
                   cho                     Design a Logo for Retro Bathing Suit website and print
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.