Freelancer: Jgarisch12
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Running For Wine.

The sole is meant to look like a drop of red wine. White wine wouldn't be as effective :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    11
                   cho                     Design a Logo for Runnin for Wine
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.