Freelancer: mosartes
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Salon Crusader

An improvement, a torch, made of a mirror Silhouette of a woman, with the fire build from the hair waves.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    25
                   cho                     Design a Logo for Salon Crusader, LLC
Bài tham dự #25

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.