Freelancer: mmpi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Skooch Logo Design By Dev

Hi, Please check this. Waiting for your feedback. Thank you. Dev :)

Bài tham dự cuộc thi #124 cho Design a Logo for Skooch
Bài tham dự #124

Bảng thông báo công khai

  • SkoochGroup
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    interesting but not the right direction for us.

    • cách đây 3 năm