Freelancer: satpalsood
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

My updated entry with fonts and colors changed. Please provide feedback.

Bài tham dự cuộc thi #27 cho Design a Logo for Small Business Summit
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.