Freelancer: samuelportugal
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

SouthSydneyCustom, a red car

Custom car, a chevy like logotype. I have the vector file (its my creation)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    20
                   cho                     Design a Logo for South Sydney Customs
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.