Freelancer: samuelportugal
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Second option, simple and effective

A custom car without the background of Sydney. I have the original vector file.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    21
                   cho                     Design a Logo for South Sydney Customs
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.