Freelancer: AEstradadesigner
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

SSS

I opted to make just a logotype and communicate a message through the font's characteristics.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    24
                   cho                     Design a Logo for Sport Speed Academy
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.