Freelancer: FLand
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

standupjob002

changed the 'n' letter a bit so it could be read more easily, also added the blog symbol to the screne/dialogue box. If you want me to change anything just let me know.thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    78
                   cho                     Design a Logo for Stand-UpJob.com
Bài tham dự #78

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.