Freelancer: carlosbatt
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design TI NETWORKS

Two versions: Vertical and horizontal uses. Simple and solid at the same time in order to achieve identity and brand identification.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    153
                   cho                     Design a Logo for TI Networks (www.ti.net.au)
Bài tham dự #153

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.