Freelancer: Mechaion
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

TFZ Logo study 1

Design was inspired by the US Army patch. great for logos, emblem and embroidery.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    31
                   cho                     Design a Logo for Tactical training company
Bài tham dự #31

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.