Freelancer: Mechaion
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

TFZ Logo study 5

another skull design this time with the big Z on the back to emphasize your theme.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    35
                   cho                     Design a Logo for Tactical training company
Bài tham dự #35

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.