Freelancer: Mechaion
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

TFZ Logo Study 11

another take on the sideview skull, this time I took the inspiration from military patches. also my favorite of all my designs submitted.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    61
                   cho                     Design a Logo for Tactical training company
Bài tham dự #61

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.