Freelancer: manuel0827
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

Logo is made out of a cart made out of a cell phone or tablet since you are selling technology equipment, green and blue make a good match hope you like them

Bài tham dự cuộc thi #10 cho Design a Logo for TechnoCart.co.uk
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.