Freelancer: TOPSIDE
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

Hi, Please tell me if the version sent is good. I can change colors or font used. Please tell me if you want to change. Thanks a lot.

Bài tham dự cuộc thi #55 cho Design a Logo for Technoloy StartUp
Bài tham dự #55

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.