Freelancer: dondonhilvano
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

sip cell telecom logo

I have made a symbol of two speech balloons joined together to form an INFINITY sign. Please let me know if you have any concerns. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #110 cho Design a Logo for Telecom Business
Bài tham dự #110

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.