Freelancer: eryprihananto
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The Destructured Leader Logo

Hello. Simple,clear and proffesioanl logo for your company. Feel free to provide feedback.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    77
                   cho                     Design a Logo for The Deconstructed Leader
Bài tham dự #77

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.