Freelancer: vad1mich
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

lightweight logo

since you mentioned lightness and netaporter.com reference i thought of something just as simple and light yet intriguing and distinctive

Bài tham dự cuộc thi #163 cho Design a Logo for The Style Vault
Bài tham dự #163

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.