dexter000 Avatar

Các bài tham dự của dexter000

Cho cuộc thi Design a Logo for TheSkippingStone

 1. Á quân
  số bài thi 105
  Graphic Design Bài thi #105 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 121
  Graphic Design Bài thi #121 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Graphic Design Bài thi #121 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Graphic Design Bài thi #121 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 111
  Graphic Design Bài thi #111 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 108
  Graphic Design Bài thi #108 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 30
  Graphic Design Bài thi #30 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Graphic Design Bài thi #30 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 106
  Graphic Design Bài thi #106 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 24
  Graphic Design Bài thi #24 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 26
  Graphic Design Bài thi #26 cho Design a Logo for TheSkippingStone
  Đã rút