Freelancer: layniepritchard
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Skipping Stone New2

This one is my own font design. Hope you like it :)

Bài tham dự cuộc thi #76 cho Design a Logo for TheSkippingStone
Bài tham dự #76

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.