Freelancer: ilhamfaqih
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

thraseri design 2 by ilhamfaqih

i have edited my design before into this, based on your recommended comments before, i hope u like it, thanks.....


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    53
                   cho                     Design a Logo for Thrasheri Development
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.