Freelancer: ahadsaykat
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

6th sample of Valenko Incorporated's logo

I have modified this logo by using 2 different color. I hope you will like it.

Bài tham dự cuộc thi #63 cho Design a Logo for Valenko Incorporated
Bài tham dự #63

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.