Freelancer: dondonhilvano
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

vermont hook bracelets logo

I have made the logo similar to the lock of the bracelet for branding. I used muted colors and simple yet elegant font.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    38
                   cho                     Design a Logo for Vermont Hook Bracelets
Bài tham dự #38

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.