Freelancer: ZenithTechnoSol
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

WOSA logo D1

This is logo design give strong effect. WOSA is written in bold, making it prominent and the graphic represent woman playing freely.

Bài tham dự cuộc thi #23 cho Design a Logo for WOSA - Women Of Sport Australia
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.