Freelancer: nojan3
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

apm

Thanks for inviting me. This is the combination of Ebay logo (colours) and Amazon logo (the arrow). hope you like it. It's all vector, any change could be applied.

Bài tham dự cuộc thi #19 cho Design a Logo for Website
Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.