Freelancer: dtodorchevska
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

3rd entry

a second variation of the same design, willing to work on it more and open to criticism :) hope you like it

Bài tham dự cuộc thi #23 cho Design a Logo for a Bakery
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.