Freelancer: ganthon
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Second Wave of Logos

I read your description, i haven't noticed that it was a sport game, but still. I've managed to do more logos. Awaiting positive feedback :)

Bài tham dự cuộc thi #11 cho Design a Logo for a Fishing Company
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.