Freelancer: kyriene
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Tokio Brewing Co. Logo

Hi. This is my concept design for the logo. Feedback's are more than welcome. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #22 cho Design a Logo for a Microbrewery (Beer)
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.