Freelancer: shailsonsl
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Hardwired Soul by Shailesh Vyas

Logo for Hardwired Soul designed by me. Please check and review. Thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Design a Logo for a Music Alias
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.