Freelancer: weaarthebest
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Revised version

Hey Check the word "Tiny" is now darker as you mentioned. Let me know any further changes. Cheers


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    48
                   cho                     Design a Logo for a New Online Store
Bài tham dự #48

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.