Freelancer: Wpconcept
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Quit Smoking Community

I'm attach new logo with blue colour please sent me feedback boss..:D hard to get job went I'm new in freelancer so I'm very appreciate with this contest thanks

Bài tham dự cuộc thi #23 cho Design a Logo for a Quit Smoking Website
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.