Freelancer: Pedro1973
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ROCHESTER PROPERTIES

i try a more artistic concep, balance with classic font, and nature elements, to give a sense of nature peace and tranquility and also gives sense of quality.

Bài tham dự cuộc thi #83 cho Design a Logo for a Real Estate Company
Bài tham dự #83

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.