Bảng thông tin công khai

  • Khoders
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 2 năm

    This is rather pinkish, can it be red? Also can you make it more faded? The fonts are okay.

    • cách đây 2 năm