Freelancer: abdolilustrador
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Wheres My Tutor - Ábdol 03

Hi! I send you the version 3 of logo and the banner. I hope you like it. I wait your answer. Thanks!!!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Design a Logo for a Tutoring Company
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.