Freelancer: salutyte
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

redwoods

New version. Trendy Dynamic Letterpress Technique to give shades for the woodpecker icon. A new technique which is used to give depth to the logo design.

Bài tham dự cuộc thi #211 cho Design a Logo for a Wooden Sunglasses company
Bài tham dự #211

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.