Freelancer: Cabeiri
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Celine de Clercq - logo

All files and fonts will be provided. If you like this design, but feel that something must change, please PM me. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    24
                   cho                     Design a Logo for a beauty salon
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.