Freelancer: MonsterGraphics
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo_03

Hey ! kindly check my designs, they are simple, professional and unique. this is the logo with different color backgrounds .hope you like them. thanks.

Bài tham dự cuộc thi #44 cho Design a Logo for a blog
Bài tham dự #44

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.