Freelancer: nsotelo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

CUE Bluetooth Headphone

This is a modern design with bright colors, ideal for placing on the sides of the headphone. I hope you like it.

Bài tham dự cuộc thi #141 cho Design a Logo for a bluetooth headphone
Bài tham dự #141

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.